Klauzula informacyjna dla Pacjentów Instytutu Rodziny w związku ze świadczeniem usług medycznych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest macsense sp. z o.o. będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Instytut Rodziny (dalej „Instytut Rodziny”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Eugeniusza Romera 4b.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Rodziny?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Instytut Rodziny, możesz się skontaktować z przedstawicielem Instytutu Rodziny, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iodo@instytut-rodziny.pl

Skąd Instytut Rodziny ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas umawiania wizyty w naszej przychodni, a także później, w wyniku korzystania przez Ciebie z usług i porad w naszej placówce. Informacje o Tobie pochodzą także od podmiotów trzecich, które na Twoje zlecenie wykonują badania laboratoryjne i diagnostyczne.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instytut Rodziny?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • oznaczenie płci,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dodatkowo w celu zarządzania udzielaniem wyżej wymienionych usług przetwarzamy takie dane jak:

  • numer telefonu,
  • adres e-mail,

a podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Zarządzanie udzielaniem wyżej wymienionych usług może się realizować w szczególności poprzez wysyłanie powiadomień sms oraz e-mail przypominających o nadchodzącej wizycie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Czy musisz podać Instytutowi Rodziny swoje dane osobowe?

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez Instytut Rodziny celem świadczenia usług medycznych.

Jakie masz uprawnienia wobec Instytutu Rodziny w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo żądać od Instytutu Rodziny dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy prawa.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Instytut Rodziny do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Instytut Rodziny udostępnia Twoje dane osobowe?

Instytut Rodziny, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów świadczących na rzecz Instytutu Rodziny usługi zdrowotne, np. laboratoriów diagnostycznych, pracowni diagnostycznych, etc. jeżeli przekazanie tych danych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych.

Jak długo Instytut Rodziny przechowuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czy Instytut Rodziny przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Instytut Rodziny nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Czy Instytut Rodziny profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Dysponując Twoimi danymi osobowymi Instytut Rodziny nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Inne dokumenty

dla użytkowników serwisu www.instytut-rodziny.pl

Standardy

W Instytucie Rodziny zarządzamy danymi osobowymi z wykorzystaniem narzędzia iGDPR.

Narzędzie do RODO - iGPDR